مدارک API

توجه: لطفا دستورالعمل های API را با دقت بخوانید. شما تنها در قبال API سایت ما مسئول خواهید بود

روش HTTP POST/GET
فرمت پاسخ Json
API URL https://www.happy-follower.com/api/v1
SANDBOX API URL https://www.happy-follower.com/api/sandbox/v1
کلید API برای مشاهده لاگین کنید

احراز هویت و دریافت توکن

مشخصات سرویس
مشخصه توضیحات
روش HTTP GET
فرمت پاسخ Json
API URL https://www.happy-follower.com/api/v1/auth
SANDBOX API URL https://www.happy-follower.com/api/sandbox/v1/auth
پارامترهای زیر در هدر درخواست ارسال شود
پارامتر توضیحات
Authorization کلید API شما به شکل Bearer {YOUR_API_KEY}

پاسخ مثال:

{
  "operation": "success",
  "refreshToken": "...",
  "token": "..."
}
      

بروزرسانی توکن

مشخصات سرویس
مشخصه توضیحات
روش HTTP GET
فرمت پاسخ Json
API URL https://www.happy-follower.com/api/v1/ref-auth
SANDBOX API URL https://www.happy-follower.com/api/sandbox/v1/ref-auth
پارامترهای زیر در هدر درخواست ارسال شود
پارامتر توضیحات
refresh-token کلید refresh token شما به شکل Bearer {YOUR_REFRESH_TOKEN}
old-token توکن منقضی شده شما به شکل Bearer {YOUR_OLD_TOKEN}

پاسخ مثال:

{
  "operation": "success",
  "token": "..."
}
      

دریافت سرویس های فعال

مشخصات سرویس
مشخصه توضیحات
روش HTTP GET
فرمت پاسخ Json
API URL https://www.happy-follower.com/api/v1/services
SANDBOX API URL https://www.happy-follower.com/api/sandbox/v1/services
پارامترهای زیر در هدر درخواست ارسال شود
پارامتر توضیحات
Authorization توکن احراز هویت شما به شکل Bearer {YOUR_TOKEN}

پاسخ مثال:

{
  "operation": "success",
  "services": [
    {
      "serviceId": 10,
      "name": "لایک ایرانی(سرعت متوسط)"
    }
  ]
}
      

گذاشتن سفارش جدید

مشخصات سرویس
مشخصه توضیحات
روش HTTP POST
فرمت پاسخ Json
API URL https://www.happy-follower.com/api/v1/order
SANDBOX API URL https://www.happy-follower.com/api/sandbox/v1/order
پارامترهای زیر در هدر درخواست ارسال شود
پارامتر توضیحات
Authorization توکن احراز هویت شما به شکل Bearer {YOUR_TOKEN}
پارامترهای زیر در body درخواست ارسال شود
پارامتر توضیحات
serviceId شناسه سرویس درخواستی
link لینک صفحه اینستاگرام
count تعداد درخواستی

پاسخ مثال:

{
  "operation": "success",
  "orderId": 1
}
      

وضعیت سفارش

مشخصات سرویس
مشخصه توضیحات
روش HTTP GET
فرمت پاسخ Json
API URL https://www.happy-follower.com/api/v1/status/{YOUR_ORDER_ID}/
SANDBOX API URL https://www.happy-follower.com/api/sandbox/v1/status/{YOUR_ORDER_ID}/
پارامترهای زیر در هدر درخواست ارسال شود
پارامتر توضیحات
Authorization توکن احراز هویت شما به شکل Bearer {YOUR_TOKEN}

پاسخ مثال:

{
  "operation": "success",
  "status": "registered",
  "statusTitle": "در انتظار",
  "remain": 100,
  "oldCount": 577,
  "count": 100,
  "cost": 200,
  "link": "https://www.instagram.com/mehdifeizi"
}
      

لغو سفارش

مشخصات سرویس
مشخصه توضیحات
روش HTTP POST
فرمت پاسخ Json
API URL https://www.happy-follower.com/api/v1/cancel
SANDBOX API URL این سرویس نسخه سندباکس ندارد
پارامترهای زیر در هدر درخواست ارسال شود
پارامتر توضیحات
Authorization توکن احراز هویت شما به شکل Bearer {YOUR_TOKEN}
پارامترهای زیر در body درخواست ارسال شود
پارامتر توضیحات
orderId شناسه سفارش

پاسخ مثال:

{
  "operation": "success"
}
      

بررسی مجدد سفارش

مشخصات سرویس
مشخصه توضیحات
روش HTTP POST
فرمت پاسخ Json
API URL https://www.happy-follower.com/api/v1/recheck
SANDBOX API URL این سرویس نسخه سندباکس ندارد
پارامترهای زیر در هدر درخواست ارسال شود
پارامتر توضیحات
Authorization توکن احراز هویت شما به شکل Bearer {YOUR_TOKEN}
پارامترهای زیر در body درخواست ارسال شود
پارامتر توضیحات
orderId شناسه سفارش

پاسخ مثال:

{
  "operation": "success"
}
      

اعتبار

مشخصات سرویس
مشخصه توضیحات
روش HTTP GET
فرمت پاسخ Json
API URL https://www.happy-follower.com/api/v1/credit/
SANDBOX API URL https://www.happy-follower.com/api/sandbox/v1/credit/
پارامترهای زیر در هدر درخواست ارسال شود
پارامتر توضیحات
Authorization توکن احراز هویت شما به شکل Bearer {YOUR_TOKEN}

پاسخ مثال:

{
  "operation": "success",
  "credit": 598
}
      
/